728 x 90

ادبیات و فرهنگ,

بسیارانی اینگونه آموختندم - نسیم هامون

-

گلی دیدم
نیرومندتر از ژنرال
و لبخندی
تاریخسازتر از قاطعیت دیکتاتور.

زیبایی
از استوای جهان پیداست
از شانه‌های زمان
از باروهای زمین.
زیبایی یعنی:
«دست جلُادی را نبوسیدن
سنگ ابتذال را نقر * نکردن.
گلی بودن
نیرومندتر از ژنرال
با لبخندی
تاریخسازتر از قاطعیت دیکتاتور!»

بسیارانی اینم آموختند:
الفباهایی
            زبان اندیشه‌ام دادند
قصه‌هایی
            این‌گونه سخنم گفتند
پرده‌های سینما
                   این‌سان نگاهم کردند
بوم‌هایی
           بینایی رنگ و آتش و آسمانم بخشیدند
حکایتها و ترانه‌هایی
                         مزمورهای زمین‌ام دادند.

این همه
با بسیار عشق‌هاشان
                            این‌گونه زیبایم خواسته‌اند...
10مرداد 94
یادداشت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نقر: کنده‌کاری و نقاشی کردن روی سنگ و چوب، با انگشت بر دایره زدن، نواختن دف.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات