728 x 90

دیزیچه اصفهان - آتش زدن تجهیزات دکل ایرانسل و رایتل - 13 دی 96 + فیلم

دیزیچه اصفهان.آتش زدن تجهیزات دکل ایرانسل و رایتل
دیزیچه اصفهان.آتش زدن تجهیزات دکل ایرانسل و رایتل
-