728 x 90

پیام رئیس پیشین مجلس عوام انگلستان به دومین اجلاس جهانی ایران آزاد

برگزاری دومین اجلاس جهانی ایران آزاد
برگزاری دومین اجلاس جهانی ایران آزاد

خانم بوتروید رئیس پیشین مجلس عوام انگلستان در دومین اجلاس جهانی ایران آزاد: همبستگی خود را با مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته‌شان ابراز و حمایت خود را از آرمان حقوق‌بشر، آزادی و یک ایران دموکراتیک اعلام می‌کنیم.

برای سمبلیزه کردن و نمایندگی مبارزه مردم ایران علیه این رژیم، هیچ‌کس بهتر از شورای ملی مقاومت ایران و خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ این مقاومت نیست. نام او و پیامش که آزادی است، رژیم را از بنیاد به‌لرزه درمی‌آورد.

پلتفرم دمکراتیک ۱۰ماده‌یی مریم رجوی دربرگیرندهٔ آرمانهای مردم ایران است و یک آلترناتیو دموکراتیک برای نسلهای بعدی ایران فراهم می‌کند و زنان ایران را از حقوقشان برخوردار می‌کند و برای آنها امکان رهبری کشور و مشارکت در ساختن آینده میهنشان را فراهم می‌کند.

از تاریخ می‌آموزیم که رژیمی که سرکوب و تروریسم، بخشی از وجودش را تشکیل می‌دهد، سرنوشتی جز سقوط ندارد. معنی‌اش این است که یک ایران آزاد و دموکراتیک برای مردم ایران در دسترس است.

دولت انگلستان را فرامی‌خوانم که در سمت درست تاریخ قرار بگیرد. مریم رجوی را به‌عنوان نمایندهٔ راستین مردم ایران به‌رسمیت بشناسد و شورای ملی مقاومت ایران را به‌عنوان تنها آلترناتیو قدرتمند در برابر رژیم فعلی بشناسد تا مردم ایران فرصت انتخاب رهبران آینده خود را در انتخاباتی آزاد و عادلانه در جامعةی باز و دموکراتیک به‌دست بیاورند.