728 x 90

فریاد مردم ایران در گردهمایی بزرگ مقاومت

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، مکانی برای فریاد کردن یک «نه» بزرگ و پر طنین است.

نه به سرکوب و اعدام و شکنجه.

نه به تبعیض و تحقیر و بی‌عدالتی.

. نه به دروغ و نیرنگ و چپاول

نه به فقر و فساد و محرومیت.

نه به آخوندهای حاکم بر ایران با تمامِ جناحها و دسته‌بندی هایشان.

آن روی سکه این نفی یک آری است.

آری به جمهوری دمکراتیک

آری به آزادی و برابری

آرای به ایرانی بدون اعدام و شکنجه

ایران آزاد پیش روی ماست

ما به سمت روزهای خوب می‌رویم

ما به سمت مهر بی‌غروب می‌رویم.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات