728 x 90

موضعگیری سخنگوی مجاهدین در رابطه با قیام و اعتراضات سراسری در شهرهای میهن

سخنگوی مجاهدین - ۲۵آبان۹۸
سخنگوی مجاهدین - ۲۵آبان۹۸

جوانان شورشی در کرج ۱۵بانک رژیم را به‌آتش کشیدند.

سخنگوی مجاهدین: درود به دلاوران کرج. انتقام شهیدان بهبهان را در کرج و تهران و سراسر ایران می‌گیریم.

بانک تروریسم و بانکدار مرکزی آن را باید زد. باید بند از بند رژیم گسست. از شیراز و بهبهان و خرمشهر تا کرج و سیرجان و مریوان درود بر شهیدان. دست مریزاد به قهرمانان شورشگر در بهبهان که چهار بانک تروریسم را به آتش کشیدند.

 

سخنگوی مجاهدین: پیام به پرسنل ارتش و انتظامی: به مردم شلیک نکنید. سلاحها را به جوانان ایران‌زمین تحویل دهید. هر گونه شلیک و ضرب ‌و شتم مردم مجازات و کیفر سنگین دارد.

 

سخنگوی مجاهدین به پاسداران و سپاه جهل و جنایت: به مردم تسلیم شوید، سلاح را تحویل بدهید. از سرنوشت شکنجه‌گران و دژخیمان شاه عبرت بگیرید.

 

سخنگوی مجاهدین به جوانان قیام و شورش در تهران و سراسر ایران: امشب آماده‌باش است، هوشیار و بیدار باشید. آتش بپا کنید. هر گونه ترس از رژیم باید در آتشها بسوزد.

 

سخنگوی مجاهدین: پیام به افسران و سربازان و پرسنل مردمی در ارتش: سلاحها را بردارید و از اردو دشمن به جبهه خلق بشتابید.

 

سخنگوی مجاهدین: مردم و جوانان شورشگر رژیم را وادار خواهند کرد که یا در مورد قیمت بنزین مفتضحانه عقب بنشیند و راه قیامهای بعدی باز شود یا عواقب طغیان و سرکشی خود در برابر مردم ایران را بپذیرد.

 

سخنگوی مجاهدین به جوانان قیام و شورش در تهران و سراسر ایران: امشب آماده‌باش است، هوشیار و بیدار باشید.

 

سخنگوی مجاهدین: از بیروت تا بغداد و اکنون تهران همه جا زمین زیر پای آخوندها و پاسداران سست و لرزان است.

 

جوانان شورشگر در کرمانشاه ۴بانک و یک پمپ ‌بنزین رژیم را به آتش کشیدند.

سخنگوی مجاهدین به دلیران کرمانشاه: دست مریزاد و درود، با سلام به شهیدان بهبهان.

 

سخنگوی مجاهدین: تبریک به جوانان دلیر و به خلق در زنجیر: جوانان شورشگر در شهرهای مختلف میهن فقط در روز شنبه ۲۵آبان بیش از ۷۰مرکز رژیم را به آتش کشیدند یا منهدم کردند.

 

سخنگوی مجاهدین به جوانان شورشگر در سراسر میهن: نرخ بنزین را باید برای نیروی انتظامی هم گران کرد. خودروهای سرکوب باید به هر نحو از کار بیفتد.

 

جوانان دلیر رباط کریم ۱۲بانک را به آتش کشیدند.

سخنگوی مجاهدین به جوانان شورشگر رباط کریم: دست مریزاد و ۱۲بار درود و روح شهیدان شاد.

 

سخنگوی مجاهدین به جوانان شورشگر در شهرک قدس: دست مریزاد و ۱۰بار درود و روح شهدای بهبهان شاد.