728 x 90

دیوارها فریاد برمی‌دارند: «برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید»

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان را گرامی بدارید

مسعود رجوی به جوانان شورشگر در داخل میهن اشغال‌شده: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید. یاد یاران شهید خو را گرامی بدارید. اسامی را بر دیوارها بنویسید و عکس های آنها را در هرکجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای و جلادانش نصب کنید. در تاریخ ایران ۲۴آبان یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است.

تهران

مسعود رجوی: ۲۴ آبان یک روز ملی و ماندگار و جاودانه - مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان۹۸ را گرامی بداریم

رشت

مسعود رجوی: ۲۴ آبان یک روز ملی و ماندگار و جاودانه - کانون شورشی ۴۵۳

تهران

مسعود رجوی: ۲۴ آبان یک روز ملی و ماندگار و جاودانه

شیراز

شهید قیام مهدی نیکویی روحش شاد - شهید قیام حسین حیدری؛ روحش شاد - شهید قیام ابراهیم طالبی؛ روحش شاد

نائین

مسعود رجوی: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

کرمانشاه

مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان۹۸ را گرامی بداریم

رشت

به کانون‌های شورشی بپیوندید مریم رجوی - قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - مرگ بر ستمگر نه شاه می‌خواهیم نه رهبر نه بد می‌خواهیم نه بدتر

کاشان

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - نه شاه می‌خواهیم نه رهبر نه بد می‌خواهیم نه بدتر

شیراز

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه - نه شاه می‌خواهیم نه رهبر نه بد می‌خواهیم نه بدتر - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

تهران

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه - نه شاه می‌خواهیم نه رهبر نه بد می‌خواهیم نه بدتر - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - دمکراسی آزادی با مریم رجوی - مریم رجوی نوید رهایی زن ایرانی - مرگ بر خامنه‌ای

کرج

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

شیراز

مرگ بر خامنه‌ای وطن‌فروش

گرگان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی