728 x 90

تظاهرات دانشجویان دانشگاه شیراز باشعار "مرگ بر دیکتاتور"

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
روز گذشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم، گر تیر و فتنه بارد، نهضت ادامه دارد سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی را در دانشگاه محکوم کردند. انشجویان همچنین شعار می دادند پارلمان بی کفایت خجالت خجالت" و توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد" . دانشجویان پس از برگزاری تریبون آزاد در حالی که سالن را ترک می کردند دست به راهپیمایی زده و سرود یار دبستانی را سر دادند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ecdb1c19-bbfc-4c37-85bc-9cfe4228d136"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات