728 x 90

فیلمهای جدید از تجمع گسترده خانواده زندانیان مقابل زندان اوین - 19 دی 96

تجمع اعتراضی علیه سرکوب رژیم در مقابل زندان اوین
تجمع اعتراضی علیه سرکوب رژیم در مقابل زندان اوین
 ساعت 1930: فیلمهای رسیده از تجمع خانواده‌های زندانیان دراویش و دانشجویان مقابل زندان اوین

 
 ساعت 1730: مادر زندانی سیاسی سهیل عربی مقابل زندان اوین

 
ساعت 1700: فیلمهای رسیده مقابل زندان اوین - تجمع خانواده دستگیر ‌شدگان 19دی 96:
شعار الله اکبر خانواده‌های زندانیان و دانشجو، دراویش آزاد باید گردد.
 
 
ساعت 1630: فیلمهای رسیده مقابل زندان اوین - تجمع خانواده دستگیر ‌شدگان 19دی 96:
 
 
ساعت 1600: فیلمهای رسیده مقابل زندان اوین - تجمع خانواده دستگیر ‌شدگان 19دی 96:
 
جمعی از خانواده‌ها و بستگان دستگیر ‌شدگان قیام اخیر که چندین روز است در مقابل زندان اوین تجمع و تحصن کردند امروز سه شنبه 19دی نیز به تجمع خود در اعتراض به دستگیری خودسرانه عزیزانشان ادامه می‌دهند. آنها که توسط جمعی از دانشجویان و مردم همراهی می‌شوند شعار می‌دادند:
دانشجوی بی‌گناه آزاد باید گردد
دراویش؛ دانشجو آزاد باید گردد

این تجمع از ساعت 1500 به وقت تهران و بر اساس فراخوان قبلی گسترش یافته است.