728 x 90

فضاسازی علیه زندانیان سیاسی بلوچ برای افزایش فشارهای ضدانسانی در زندان اردبیل

زندان مرکزی اردبیل
زندان مرکزی اردبیل
زندانیان سیاسی بلوچ تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل در معرض فضاسازی برای افزایش فشار قرار دارند.

بنا‌ به گزارشهای دریافتی؛ گردانندگان جنایتکار حفاظت زندان مرکزی اردبیل چند تن از زندانیان عادی را به حفاظت برده و آنها را توجیه کرده که زندانیان سیاسی تبعیدی بلوچ زن و بچه کشته‌اند و آدمکش هستند و با آنها رفت و آمد و صحبت نکنید.

حفاظت زندان اردبیل در هفته اخیر اقدام به جابه‌جایی ۴نفر از زندانیان هم اتاقی زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی کرده‌اند. علاوه بر این پرویز صوری آذر از شکنجه‌گران زندان اقدام به تحریک بعضی زندانیان جهت ایجاد درگیری با زندانیان سیاسی می‌کند.

در اقدام دیگری دژخیمان زندان اردبیل به زندانیان سیاسی در خصوص اجرای مراسم و رسوم مذهبیشان فشار می‌آورند.

هم‌چنین گردانندگان بند هفت زندان مرکزی اردبیل اقدام به بازرسی غیرقانونی زندانیان سیاسی بلوچ هنگام رفتن به باشگاه کردند.. زندانیان سیاسی به این بازرسی غیرقانونی تن نداده و به آن اعتراض کردند.