728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی هزاران تن از غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران + عکس و فیلم

-

راهپیمایی بیش از 4000نفر از مالباختگان از مقابل بانک مرکزی به سمت میدان محسنی
راهپیمایی بیش از 4000نفر از مالباختگان از مقابل بانک مرکزی به سمت میدان محسنی
در پاسخ به فراخوان قبلی، از ساعت ۳بعدازظهر امروز یکشنبه اول مرداد ماه 96؛ جمع کثیری از غارت‌شدگان مؤسسات مالی در برابر بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

هزاران نفر از غارت‌شدگان مؤسسات مالی در برابر بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند
غارت‌شدگان بنرهای بزرگی با خود حمل می‌کردند. آنان شعار می‌دادند نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب
تجمع‌کنندگان به سمت میدان محسنی راهپیمایی کردند.

 

 غارت‌شدگان خواستار بازگرداندن اموال به غارت رفته خود شدند. 
غارت‌شدگان خواستار بازگرداندن اموال به غارت رفته خود شدند

 

 

 

تجمع اعتراضی هزاران تن از غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی رژیم

 

تجمع اعتراضی هزاران تن از غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی رژیم

 

تجمع اعتراضی هزاران تن از غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران

 

تجمع اعتراضی هزاران تن از غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران

 

تجمع اعتراضی هزاران تن از غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران

 

تجمع اعتراضی هزاران تن از غارت‌شدگان در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران