728 x 90

عيد نوروز,سيزده بدر,

آخوند جعفر سبحانی: روز ۱۳بدر خرافات است

-

آخوند جعفر سبحانی
آخوند جعفر سبحانی
در حالیکه مردم ایران در استانهای مختلف در مقابله جویی با رژیم به استقبال سنتهای نوروزی می‌روند، آخوند جعفر سبحانی از باند خامنه‌ای گفت: روز 13بدر «خرافات است» و «ما نباید مروج خرافات باشیم». «من با تعطیلی روز ۱۳ فروردین موافق نیستم».

آخوند حکومتی مکارم شیرازی با غیظ و سوزش از برگزاری سنتهای نوروزی توسط مردم ایران گفت: وجود تعطیلات معضلی برای حوزه و (نظام) شده است.