728 x 90

فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران در سالگرد قیام 18تیر برای تظاهرات ضد حکومتی درسراسرکشور به پا خیزید

آرم سازمان
آرم سازمان
دانشجویان دلیر و بپاخاسته میهن,
خلق قهرمان ایران,
در آستانه 18 تیر, یاد آوری 6 روز قیام بزرگ دانشجویان و مردم به جان آمده در تیرماه سال 1378 سراپای استبداد خونخوار آخوندی را در وحشت فرو برده است.
با گرامیداشت عزم و دلیری دانشجویان و مردم آزاده یی که در آن قیام بزرگ ضربه خردکننده یی به مانور استحاله درون رژیم وارد کردند و شیادیهایش درباره جامعه مدنی و قانونمداری و توسعه سیاسی را در هم شکستند,
با تأکید بر اتحاد و همبستگی مبارزاتی دانشجویان, زنان, کارگران, معلمین و همه اقشار زحمتکش و محروم و ستمدیده که خشم و انزجار شدید علیه این حکومت ددمنش در سینه دارند,
و به نام آزادی و بهروزی ملت ایران, درسالگرد قیام تیرماه، به پا خیزید و دانشگاه های سراسر کشور را به کانون اعتراض و تظاهرات ضد حکومتی تبدیل کنید.
سالگرد قیام تیرماه, یادآور وضعیت انفجاری جامعه ای است که رژیم آخوندی را نمی خواهد، ولی دیکتاتوری مذهبی در سراشیب اضمحلال و سرنگونی با طرح های زنجیره یی سرکوب خیابانی و موج وحشیانه دستگیریهای زنان و جوانان و یورشهای شبانه به خانه های فعالان سیاسی میکوشد تا صدای اعتراض آن را خاموش سازد.
توحش لجام گسیخته رژیم علیه جوانان و درنده خویی آن در قبال زنان و بساط دار و شلاق که این روزها در همه جای میهن برپاست، باید که پاسخ محکمی از دانشجویان آگاه و دانشگاه های ملتهب میهن دریافت کند. به خصوص که دانشجویان دانشگاه ها با شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» اعلام کرده اند که به رغم اسارت و شکنجه بیرحمانه ده ها تن از یاران دبستانی شان, به رغم احضار بی سابقه دانشجویان و ممنوع الورود کردن و تعلیق تحصیل صدها دانشجو و صدور احکام سنگین انضباطی, به رغم تعطیلی ده ها انجمن و تشکل منتخب دانشجویی و به رغم تعطیلی ده ها نشریه دانشجویی, «همچون کوه ایستاده اند» و «لباس تنگ ایدئولوژی تنگ نظرانه و قرون وسطایی» آخوندی را «بر تن جامعه پویا و آزادیخواه ایران و تحول خواهی دانشجویان و سایر اقشار ایران» تحمل نه خواهند کرد و «تا آخرین قطره های خونشان ایستاده اند».
در ادامه فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت سالگرد قیام18 تیر آمده است
ایستادگی تحسین برانگیز دانشجویان پلی تکنیک و حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه بابل در برابر تحمیلات دیکتاتوری که رژیم را وادار به عقب نشینی و ولی فقیه آنرا مجبور به دوبار موضع گیری کرد و خیزش پیروزمند دانشجویان دانشگاه شیراز با شرکت هزاران دانشجو علیه طرح های سرکوبگرانه اخیر رژیم، اکنون حمایت اقشار مختلف مردم و دانشجویان سایر دانشگاه های کشور را به دنبال داشته و با اعتراضات معلمان شریف وکارگران دلیر ایران پیوند خورده است. خیزش هایی که در پیوند با مقاومت سازمانیافته و ایستادگی و پایداری پیشتازان قهرمان اشرف، نماد مقاومت پایدار خلق قهرمان ایران برای سرنگونی استبداد خونخوار مذهبی است.
دانشجویان, زنان, کارگران, معلمان و مردم دردمند و ستمدیده ایران,
در سالگرد 18تیر, دانشگاه ها و خیابان های سراسرکشور را، هم چون روزهای قیام تیرماه78 ، به صحنه اعتراضات ضدحکومتی و ابراز خشم و نفرت ملت ایران از استبداد مذهبی تبدیل کنید.
مرعوب توطئه های رژیم فرتوت آخوندی نشوید. «آنان هراسشان ا ز یگانگی ما است». هر طرح سرکوبگرانه و محدودکننده علیه دانشگاه ها را با هشیاری به اهرمی برای تشدید اعتراضات تبدیل و بر سر رژیم آوار کنید.
صبح آزادی و رهایی ایران زمین نزدیک است. زمان, زمان برخاستن است. آزادی ، آزادی حق مسلم ما است.
سازمان مجاهدین خلق ایران
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9aa495b8-6660-40b0-8869-1eb9de13bda3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات