728 x 90

-

ممانعت از رسیدگی پزشکی به یک زندانی سیاسی در زندان گچساران

-

زندان
زندان
28آبان 94 - یکی از زندانیان سیاسی در زندان گچساران به‌دلیل شکنجه‌های دژخیمان وزارت بدنام اطلاعات نیاز به رسیدگی و درمان دارد ولی دژخیمان زندان مانع می‌شوند و وضعیت جسمی او هر روز بدتر می‌شود.
 
گل محمد شاهوزهی فرزند رحمت الله در شعبه یک بیدادگاه ارتجاع زاهدان، توسط قاضی ماهگلی به 28سال زندان و تبعید به گچساران محکوم شده است.
وی که 38 ساله است 13مهرماه 1390 بازداشت شد و 7دیماه 91 به گچساران تبعید شده است.
 
این زندانی از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده است.
به گفته نزدیکان وی این زندانی ’به علت شکنجه‌های دژخیمان وزارت بدنام اطلاعات’ به مشکل کلیه و ناراحتی معده مبتلا شده است و در زندان گچساران ’به بیماری وی رسیدگی نمی‌شود’ و حال وی رو به وخامت می‌رود.