728 x 90

هزار اشرف از م. شوق

52 قهرمان شهید مجاهد خلق در  حماسه10 شهریور 1392 در اشرف
52 قهرمان شهید مجاهد خلق در حماسه10 شهریور 1392 در اشرف
 
کشتند و کف زدند و جهیدند و دف زدند
پنداشتند ضربه به قلب هدف زدند
گرگان ننگ هم‌چو بزان در سحرگهان
از شب درآمدند و به قلب شرف زدند
گفتند کار اشرف شیران تمام شد
یاقوت ها ز سینهٴ پاک صدف، زدند
اما یک و دو وسه و صد اشرف دگر
بنگر به هر کرانه چه جانانه صف زدند.