728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,حمله به بند 350 اوين,

رویتر: اعتراض نادر خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل مجلس رژیم ایران

-

رویتر
رویتر
خبرگزاری رویتر گزارش داد: خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران روز یکشنبه در برابر مجلس رژیم در تهران حرکت اعتراضی نادر برگزار کردند تا علیه رفتار خشونت‌بار با خویشاوندانشان که در اوین صورت گرفته دست به تظاهرات بزنند. اعضای خانواده‌های این زندانیان که عکسهای زندانیان را در دست گرفته بودند گفتند بیش از 20نفر از خویشاوندانشان در درگیریها با گاردهای امنیت زندان مجروح شده‌اند.

رویتر گفت: این حرکت که خانواده‌ها در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند و علیه بدرفتاری با زندانیان اعتراض کردند، حرکتی نادر است.