728 x 90

-

انتصاب یک مهره بدنام اطلاعاتی به‌عنوان استاندار خراسان رضوی توسط آخوند روحانی

-

علیرضا رشیدیان مهره بدنام اطلاعاتی، استاندار رژیم در خراسان رضوی
علیرضا رشیدیان مهره بدنام اطلاعاتی، استاندار رژیم در خراسان رضوی
آخوند روحانی علیرضا رشیدیان یک مهره بدنام اطلاعاتی را به سمت استاندار رژیم در خراسان رضوی منصوب کرد. تلویزیون رژیم درباره سابقه وی گفت: علیرضا رشیدیان سوابقی هم‌چون مدیر کل اطلاعات خراسان بزرگ و معاونت وزارت اطلاعات را در پرونده خود دارد.