728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

روز چهارشنبه ۲۶شهریور، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در اعتراض به‌عملکرد معاونت آموزشی و بالاخص گروه داخلی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع دانشجویان شهر کرد