728 x 90

محكوميت‌هاى بين‌المللى,

سوزوگداز از محکومیت رژیم آخوندی

-

نیروهای سرکوبگر در سنندج - آرشیو
نیروهای سرکوبگر در سنندج - آرشیو
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس از محکومیت جهانی نقض حقوق‌بشر در ایران و نقش مجاهدین در افشای جنایات رژیم سوزوگداز کرد و نوشت: «از دید بسیاری از صاحبنظران، در شرایطی که گزارشگر ویژه‌ایران منابع اطلاعاتی خود را از گروه‌های معاند خارج از کشور هم‌چون... . مجاهدین خلق دریافت داشته، انتظاری جز سیاه‌نمایی نیز در گزارشها و قطعنامه‌های حقوق‌بشری علیه ایران نمی‌توان داشت. محکومیت جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق‌بشر در قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل... متأثر از اغراق و سیاه نماییهای صورت گرفته در پرونده حقوق‌بشری ایران است».