728 x 90

کرمی عضو مجلس ارتجاع: فرزندان مدیران در آمریکا و اروپا زندگی می‌کنند

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

در جریان جنگ گرگها در مجلس ارتجاع روز سه شنبه ۲۵شهریور کرمی از باند خامنه‌ای، دولت آخوند روحانی را مورد حمله قرار داد و در همین راستا به گوشه‌ای از چپاول‌های نجومی اعتراف کرد و گفت:

«آنچه موجب رنجش خاطر ناراحتی شدید مردم منطقه گشته تبعیض‌هایی است که نسبت به آنها روا داشته شده است. دولتمردان برای حل مشکل کمرشکن گرانی و خالی شدن سفره‌های مردم چاره‌ای نمی‌اندیشند و مردم بر این باورند که از عوامل اصلی این کار مدیران بی‌درد و مرفهی هستند و یا عمدتاً دو تابعیتی‌هایی هستند که عزیز دردانه‌های آنها در آمریکا و اروپا زندگی می‌کنند و لذا از جنس مردم نیستند و معنی سفره خالی را نمی‌فهمند».