728 x 90

نبود ماسک حتی برای پرستاران در شهر خوی

نبود ماسک حتی برای پرستاران در شهر خوی
نبود ماسک حتی برای پرستاران در شهر خوی

روز دوشنبه ۱۱فروردین یکی از شهروندان از شهر خوی گفت:«دوماه هست که از دارو خانه‌ها در مورد ماسک معمولی جراحی میپرسم و به همه سفارش می‌کنم که برایم پیدا کنند، هنوز نتوانسته‌ام پیدا کنم.

باور می‌کنید ماسک ساده جراحی توی شهر خوی توی بیمارستان برای پرستار موجود نباشد؟ پرستاران در دارو خانه‌ها دنبال تهیه الزامات بهداشتی و ماسک برای خودشان هستند.»