728 x 90

شورش در زندان مهاباد – فرار دهها زندانی - تکمیلی

زندان مهاباد
زندان مهاباد

بنا بر گزارشهای دریافتی از مهاباد بامداد یکشنبه ۱۰فروردین۹۹ در جریان شورش زندانیان زندان این شهر که همراه با درگیری با زندانبانان بود، بخشهایی از زندان توسط زندانیان به آتش کشیده شد.

 

بی توجهی کارگزاران رژیم در زندان به خواست و مطالبات زندانیان و عدم وجود امکانات بهداشتی، درمانی، تغذیه به‌خصوص در شرایط شیوع و گسترش کرونا علت اصلی شورش زندانیان بود.

بر اساس گزارشات دریافتی دهها زندانی موفق به فرار شده‌اند. نیروهای سرکوبگر رژیم منطقه را نظامی کرده‌اند و صدای شلیک به گوش می‌رسد.