728 x 90

حمایت مردم در شهرهای مختلف از خیزش مردم سراوان

حمایتهای مردمی از قیام سراوان
حمایتهای مردمی از قیام سراوان

مردم ایران در شهرهای مختلف از خیزش مردم سراوان و مردم غیور بلوچستان حمایت کردند.

 

مشهد - تبریز - بیرجند - کرمان

 

خرم آباد

 

مشهد

 

رشت

 

اصفهان