728 x 90

تخریب خانه‌های مردم این بار در روستای امامزاده باقر شهرگلستان

دوشنبه ۴ اسفندتخریب خانه‌های مردم این بار در روستای امامزاده باقر شهرگلستان توسط مأموران شهرداری انجام شد.