728 x 90

به‌آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی در تهران و شعارنویسی در نقاط مختلف

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران–کانون شورشی ۱۶۰

آتش زدن عکسهای منحوس خامنه‌ای و خمینی

بابلسر–کانون شورشی ۲۵۰

آتش زدن بنر بسیج ضدمردمی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای تهران و بابلسر

تهران-کانون شورشی۶۹۰

مریم رجوی: برابری عدالت و حاکمیت مردمی با مریم رجوی

تهران-کانون شورشی۱۸۰

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

تهران

مریم رجوی: آزادی و انسانیت در ایران اسیر هم قطعاً پیروز می‌شود.

خرم‌آباد

مرگ بر خامنه‌ای