728 x 90

اعتراف روزنامه حکومتی شرق: «‌پروژه توده سازی» رئیسی محکوم به شکست است

آخوند  رئیسی جلاد ۶۷
آخوند رئیسی جلاد ۶۷

روزنامه حکومتی شرق شنبه ۲۷شهریور، «پروژه توده سازی» ؟! آخوند رئیسی در جامعه‌ای در آستانه انفجار را «بسیار دشوار و پیچیده» و «محکوم به شکست» عنوان کرد و به قهر آشتی ناپذیری مردم با حاکمیت اعتراف کرد.

شرق نوشت: توده‌سازی در جامعه کنونی ایران بسیار دشوار و پیچیده شده است. خاصه با این چهره‌ها و جریانهای سیاسی موجود، اگر توده‌سازی ناممکن نباشد دور از دسترس است... .
... هر چه هست دولت سیزدهم برساخته توده‌ها نیست و شاید این واقعیت چندان خوشایند نباشد، اما رئیسی می‌تواند با درک این واقعیت از موقعیت خود و جامعه برداشتی واقع‌بینانه پیدا کند، این‌که او مستظهر به پشتیبانی آحاد مردم نیست و در تنگناهای سیاسی نمی‌تواند روی توان و قدرت مردم حساب کند و از توانشان در چانه‌زنی‌ها سود ببرد. از طرف دیگر از دولت رئیسی انتظاری برای حمایت از توده‌ها وجود ندارد. تازه مگر کدام‌یک از دولتها که با توده‌سازی روی کار آمدند، توان به‌کرسی‌نشاندن مطالبات مردم را داشتند؟. .
شرق با اعتراف به قهر عریان مردم با حاکمیت پروژه آخوند‌ساخته «توده‌سازی» را «پروژه‌ای تمام شده» عنوان کرد و نوشت: هر گونه استراتژی توده‌سازی از سوی رئیسی و حامیان دولت سیزدهم که مبنای واقعی نداشته باشد، محکوم به شکست است. توده‌سازی پروژه‌یی تمام‌شده است که با این چهره‌ها و جریانهای سیاسی احیا نخواهد شد. پذیرش این واقعیت راه را برای عمل‌گرایی بدون تبلیغات و تهییج توده‌ها باز خواهد کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات