728 x 90

-

اعتصاب پرسنل شرکت هواپیمایی الجزایر، پروازها در الجزایر و فرانسه را مختل کرد

-

اخلال در پروازهای الجزایر باعث سرگردانی مسافران شده است
اخلال در پروازهای الجزایر باعث سرگردانی مسافران شده است
لغو پروازهای شرکت هواپیمایی الجزایر به‌دلیل اعتصاب کارکنان این شرکت باعث سرگردانی هزاران مسافر در فرانسه و نارضایتی آنها شده است.
در مارسی مسافران شب را در فرودگاه این شهر سپری کردند. اعتصاب پرسنل شرکت هواپیمایی الجزایر به‌شدت پروازها در فرودگاههای الجزیره، مارسی و اورلی پاریس را مختل کرده است.