728 x 90

-

خامنه‌ای، با سرنوشت شاه فاصله چندانی ندارد!

-

عبدالرحیم ملازاده بلوچی پژوهشگر امور ایران
عبدالرحیم ملازاده بلوچی پژوهشگر امور ایران
عبدالرحیم ملازاده بلوچی پژوهشگر امور ایران در مصاحبه با تلویزیون العربیه گفت: خامنه‌ای با سرنوشت شاه فاصله ندارد؛ گرفتاری او شبیه گرفتاری سی سال پیش شاه است و دارد با آتش و خون حاکمیت می‌کند.
وی در مورد شقه درونی رژیم گفت: مشکل اصلی در صحبت خمینی است زیرا که او حرف خودش را نقض می‌کرد. او ابتدا پایه حاکمیت را رای مردم گذاشت ولی آنرا نقض کرد. … خمینی وقتی که در فرانسه بود حرفی زد ولی وقتی که وارد ایران شد حرف دیگری می‌زد. خامنه‌ای امروز می‌گوید جمهوری اسلامی بزرگترین هدیه خمینی به قرن بیستم و به انسانیت است و دموکراسی در جهان مثل دموکراسی ایران وجود ندارد، آیا در جهان مردمی که خواستار رأی خود هستند اعدام می‌شوند؟ آیا این دموکراسی است؟

وی افزود: خامنه‌ای دارد با آتش و خون حاکمیت می‌کند. لذا نزدیکترین یارانش شامل رفسنجانی، خاتمی؛ کروبی؛ موسوی و دیگران از او فاصله گرفته‌اند در صورتیکه همینها از رهبران رژیم بودند او می‌خواهد که به حاکمیت بچسبد… لذا خامنه‌ای در این گرفتاری است که سی سال پیش شاه در آن بود.
خامنه‌ای با سرنوشت شاه فاصله ندارد درست اینکه او وزنه سنگین است ولی به‌لحاظ حاکمیت سیاسی و قدرت نمی‌توان تنها با آتش و خون حاکمیت کرد به‌ویژه اینکه مردم ایران عادت کرده‌اند که در هر پروسه‌ای یکی از حاکمان طاغوتی خود را سرنگون کنند و حال خامنه‌ای متاسفانه تجربه شاه را فراموش کرده است».