728 x 90

-

تشدید فضای رعب و وحشت در دانشگاهها

-

گیتهای امنیتی دانشگاه تهران
گیتهای امنیتی دانشگاه تهران
رژیم آخوندی به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاهها به ویژه در آستانه قیام خرداد به تهدید دانشجویان به بهانه خمینی ساخته بدحجابی پرداخت.
فتحیان معاون سرکوبگر دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت گفت: در صورت اثبات عنادورزی دانشجویان بدحجاب با آنها برخورد جدی خواهد شد و طبق آیین‌نامه کمیته انضباطی، این برخوردها از تذکر شروع و به تعلیق از تحصیل ختم خواهد شد.

فتحیان مزدور گفت: این کار در دو مرحله انجام می‌گیرد کلیه برخوردهای دانشگاه با دانشجویان بدحجاب تاکنون روال ارشادی داشته و قاعدتا دانشجویانی که از حد خارج می‌شوند و با ساختار ارزشهای جامعه مشکل دارند، با آنها برخورد جدی خواهد شد.
وی تهدید کرد: همانند گذشته نگهبانی و حراست دانشگاه کار خود را انجام می‌دهد، اما اگر فردی ظاهری نامناسب داشته باشد، شخص اجاره ورود به دانشگاه را ندارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/faeb4d91-77db-40cf-9d28-2df269b27633"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات