728 x 90

-

3000نفر در زیر آوارهای دانشگاه پرتوپرنس هائیتی مدفون شده‌اند

-

زلزله هائیتی ؛کشتههای بازهم بیشتر
زلزله هائیتی ؛کشتههای بازهم بیشتر
صاحب دانشگاه پرتوپرنس پایتخت هائیتی گفت احتمال می‌دهد حدود 3000نفر زیر آوار در این دانشگاه مدفون شده باشند
هم‌چنین یک گروه از مأموران پلیس و آتش نشانی نیویورک، یک پسر و دختر بچه را پس از 7روز از زیر آوار در هائیتی درآوردند