728 x 90

16آذر88-قيام,

تظاهرات دانشجویان دانشگاه شریف و گسترش تظاهرات در خیابان ولیعصر

-

تظاهرات ضد حکومتی دانشجویان دانشگاه شریف- آرشیو
تظاهرات ضد حکومتی دانشجویان دانشگاه شریف- آرشیو
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور از گسترش تظاهرات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران خبر داد.
ساعت 11 و سی دقیقه بیش از 500نفر از دانشجویان در سمت پایین درب دانشگاه تجمع کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند.

ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور هم‌چنین خبر داد در خیابان ولیعصرتهران مردم تجمع کردند و شعار می‌دهند، ایرانی با غیرت حمایت حمایت و مرگ بردیکتاتور.
مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در ولیعصر به تظاهر کنندگان حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.