728 x 90

سومين حكم دادگاه

با سومین حکم دادگاه عدالت اروپا، سومین پتک بزرگ حقوقی و تاریخی، بساط شعبده و راهبند تروریستی اتحادیه اروپا را در هم کوبید

-

دادگاه عدالت اروپا
دادگاه عدالت اروپا

متن حکم دادگاه عدالت اروپا که توسط رئیس دادگاه قرائت شد:
دادگاه بدوی، دادگاه هفتم، به این وسیله:
1- تصمیم EC 2008- 583 شورای وزیران، مورخ 15 ژوئیه 2008 را لغو می‌کند، بند دوم از پارگراف سوم مقررات 2580سال 2001 درباره اقدامهای محدود کننده علیه افراد خاص یا موجودیتهای مستقل را براساس قانون مبارزه با تروریسم اعمال می‌کند. هم‌چنین تصمیم 2007-868 EC این شورا درباره سازمان مجاهدین خلق ایران را لغو می‌کند.
2- به شورا فرمان می‌دهد که علاوه بر هزینه‌های خود، هزینه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را نیز به‌عهده بگیرد.
3- به جمهوری فرانسه و کمیسیون فرمان می‌دهد که هزینه‌های خود را بپردازند.

دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورک باصدور سومین حکم خود، برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان پرافتخارمجاهدین خلق ایران را برای سومین بار لغو کرد. برمردم و مقاومت ایران مبارک باد.
حکم دادگاه عدالت اروپا تأکید می‌کند: دادگاه برای سومین بار تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا برای انسداد اموال سازمان مجاهدین خلق ایران را لغو کرد. دادگاه عدالت اروپا با لغو تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا در15ژوئیه 2008، حکم کردکه کلیه هزینه‌های مجاهدین برای دادگاه را باید شورای وزیران اتحادیه اروپا بپردازد.
سومین حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی برلغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین یک روز بعد از جلسه دادگاه صادرشده و این رخداد بی‌سابقه، به‌طور مضاعف بر حقانیت مجاهدین و مقاومت عادلانه مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی گواهی می‌دهد.
برمردم و مقاومت ایران و بر همه مجاهدان و قهرمانان شهر اشرف مبارک باد.
سومین حکم دادگاه عدالت اروپا برای لغو نامگذاری تروریستی مجاهدین توسط شورای وزیران اروپا مورد توجه رسانه‌های خبری قرار گرفت.
پس از قرائت حکم دادگاه، اعضای مجلسین عوام و اعیان انگلستان و وکلا و حقوقدانان هنگام خروج از دادگاه مورد استقبال پرشور ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت که پشت در دادگاه، منتظر صدور حکم بودند، قرارگرفتند. جمعیت با سردادن شعار و با دسته‌های گل و شیرینی از وکلای مجاهدین استقبال کردند.
لرد اسلین قاضی پیشین دادگاه عدالت اروپا وعضوبرجسته مجلس اعیان که در این جلسه شرکت داشت، هنگام خروج از دادگاه، در میان ابراز احساسات جمعیت طی سخنان کوتاهی ضمن تبریک به جمعیت حاضر گفت، تبریک واقعی را باید به قهرمانان اشرف گفت چرا که این پیروزی از آن آنهاست.
به دنبال آن دکتر صالح رجوی نماینده شورا در فرانسه و مسئؤل کمیسیون بهداشت ودرمان، در میان ابراز احساسات جمعیت، طی سخنان کوتاهی این پیروزی بزرگ را به مردم و مقاومت ایران و قهرمانان اشرف تبریک گفت
در پایان حامیان مقاومت و ایرانیانی که در صحنه دادگاه حاضر شده بودند، با به راه انداختن کاروانهای شادی در خیابانهای لوکزامبورگ به شکرانه‌این پیروزی به جشن و پایکوبی پرداختند.