728 x 90

اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد

اعتصاب بازاریان اصفهان
اعتصاب بازاریان اصفهان
به رغم فشارها، تهدیدها و دستگیریها، امروز بازاریان تهران به اعتصاب خود ادامه دادند و نماینده نیروی سرکوبگر نیروی انتظامی را که برای شکستن اعتصاب به بازار رفته بود، هو کردند. اظهارات وی که در مسجد شاه سابق موسوم به خمینی قصد داشت با عوام فریبی بازاریان را وادار به بازکردن مغازه‌ها نماید، باعث برانگیخته شده هرچه بیشتر خشم بازاریان شد. بازاریان غیور با سوت زدن و شعارهای ضدحکومتی وی را وادار به ترک مسجد کردند و از بازکردن مغازه‌ها خودداری نمودند. شاهدان صحنه که ساعت 11 و 30دقیقه از بازار گزارش می دادند تأکید کردند که تمامی مغازه‌ها بسته است. همچنین اعتصاب بازریان در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان، قزوین و برخی دیگر از شهرها ادامه دارد. روز گذشته فشار و تهدید باندهای چپاولگر رژیم به‌بازاریان برای باز کردن مغازه‌ها و مقاومت بازاریان به رویاروییهایی در بازار تهران انجامید و سرانجام بازاریان خشمگین از باز کردن مغازه‌ها خودداری کردند و اعتصاب در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان، قزوین و برخی دیگر از شهرها ادامه یافت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/084286a0-2fd7-45e4-83cd-1137707d7a81"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات