728 x 90

طلا فروشهای مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند

تجمع اعتراضی در مشهد
تجمع اعتراضی در مشهد
امروز طلا فروشیهای مشهد در اعتراض به افزایش مالیاتها و اخاذی توسط رژیم آخوندی اعتصاب کردند. اعتصابیون در مقابل دادگستری آخوندها تجمع کردند و خواستار لغو مالیاتها شدند. نایب رئیس اتحادیه طلا فروشیهای مشهد گفت جمعیت تجمع کننده حدود 600 نفر است که خواستار لغو قانون مالیات برارزش افزوده هستند. نتیجه اجرای این قانون ورشکستگی تمام طلا سازها و طلا فروشیها در کشور است. مشهد بیش از 1500 طلا فروشی و طلا سازی دارد
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/34e73b9b-66ec-412d-b258-21472b454f36"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات