728 x 90

سیل گسترده اعدامهای جمعی و بازخوانی قتل عام سال 67

موج اعدام ها توسط رژیم آخوندی - آرشیو
موج اعدام ها توسط رژیم آخوندی - آرشیو
خبرنامه دانشجویی امیرکبیر با عنوان اعدام پاسخ معکوس به اعدام جمعی 29زندانی در ششم مرداد و همچنین به قتل عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد ومبارز به دست دژخیمان رژیم آخوندی در سال 67 اشاره کرد و نوشت: سیل گسترده اعدام های اخیر، بازخوانی اعدام های جمعی سال ۶۷ را به همراه دارد، اعدام هایی که بسیاری بدون هیچ محاکمه ای اعدام شدند و هیچ کس از دلیل اعدام آنها اطلاعی ندارد. در سال جاری نیز، با گذشت بیست سال از آن واقعه شوم، در تاریخ ایران، بار دیگر آن روزگاران زنده شده است، و حال و هوای مردم را باز به همان زمان برده است.خبرنامه دانشجویی امیرکبیر در ادامه افزود:پس رفت های اقتصادی و سیاسی و به دنبال آن هرج و مرج بیشتر در جامعه و نارضایتی بیش از پیش مردم، همه دست به دست هم داده است، تا دولت، برای نشان دادن اقتدار از دست رفته خود از هر روشی برای سرکوب مردم استفاده کند و با ایجاد رعب و وحشت در میان آنان، قدرت نمایی ظاهری نشان دهد. هر چند که دیگر این نوع فعالیت های عوام فریبانه و ایجاد وحشت های کاذب و تلقین قدرت رنگ و بویی ندارد،