728 x 90

اعتصاب غذای زندانی سیاسی مصطفی علوی همچنان ادامه دارد

دکتر مصطفی علوی پژوهشگر زندانی
دکتر مصطفی علوی پژوهشگر زندانی
اعتصاب غذای زندانی سیاسی مصطفی علوی در زندان گوهردشت همچنان ادامه دارد. وی در بند4 زندان گوهر دشت کرج است و در شرایط جسمی خطرناکی قرار دارد. آخریان یکی از دژخیمان زندان گوهردشت کرج علوی را روز چهارشنبه هفته گذشته در هفدهمین روز اعتصاب غذا، به دفتر خود برده و به همراه معاون قضایی زندان، دژخیم علی محمدی وی را مورد تهدید قرار داده است. این دژخیم به این زندانی سیاسی گفته است نمی گذاریم زنده از زندان خارج شوی. سپس او را به سلول انفرادی منتقل کرده اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/936e8ca8-8a12-4e5c-89a8-56b7ffbe192a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات