728 x 90

صدور حکم اعدام 12 جوان در قم و تهران

اعدام جوانان
اعدام جوانان
رژیم ضدبشری آخوندی, دو زندانی را در محوطه زندان زاهدان به دار آویخت و حکم اعدام 12جوان را در قم و تهران صادر کر‌د. دو نفری که در زاهدان حلق آویز شدند، مهدیِ ریگیِ جوان و ناصر هدیه ساسولی نام داشتند. خبرگزاری فرانسه با اشاره به اعدام دو نفر در زاهدان گفت: با اعدام این دو نفر، تعداد اعدام ها در ایران در سال 2007 به 297نفر رسید. همچنین دستگاه قضائیه آخوندها حکم اعدام 10 جوان را در قم صادر کرد. روزنامه حکومتی ایران در شماره امروز خود نوشت: حکم این 10 نفر بصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائیه قرار گرفته است. رژیم ضدبشری آخوندی در تهران نیز ، حکم اعدام دو جوان به نام های فراز 21ساله و مسیح 27ساله را صادر کرد.