728 x 90

پرونده‌سازی برای زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل

زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل
زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل
مأموران شکنجه‌گر زندان مرکزی اردبیل برای زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در زندان اردبیل پرونده‌سازی می‌کنند. بر اساس گزارشهای رسیده؛ حدود دو هفته پیش رئیس جنایتکار حفاظت زندان اردبیل پرویز صورآذر پس از بازرسی وسایل این زندانی سیاسی و هم‌اتاقیهای وی؛ اقدام به مصادره دستنویسها و دفاتر وی کرده است. سپس صابر ملک رئیسی احضار شده و به وی گفته شد که به‌دلیل دستنوشته‌هایش او را دادگاهی کرده و برای وی پرونده‌سازی خواهد شد.

به دنبال این اقدام هم اتاقی صابر ملک رئیسی نیز به بهانه کمک به این زندانی سیاسی مورد تنبیه قرار گرفت و از بند جوانان به بند دیگر منتقل شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/600fc379-14a0-4279-92a5-36f9240750ae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات