728 x 90

ادبیات و فرهنگ,

پیام پنجره

-

درکوچه‌سار تاریخ و در دل رود زمان ناله‌های مظلومیت طنین‌انداز شده و همانند نتهایی غمگین در دل درختان می‌پیچد. از پنجره صدای دادخواهی مظلومان می‌آید. مظلومانی که دستها را به آسمان بلند کرده‌اند.

تماشای کوچه طاقت‌فرساست. تنها نگاه و تنها همدردی با دل سودی ندارد. باید کاری کرد، شاید که باید پنجرهٴ تماشا را بست و در حرکت را گشود و گام به بیرون گذاشت. برای تبدیل کردن نتهای غمگین درد به آوازها و خروشهای تغییر.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8ff1d65e-ef36-4a01-9b2c-d9ac3f48ab6f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات