728 x 90

هشدار فائو نسبت به سوءتغذیه ۳۳ میلیون نفر در خاورمیانه و آفریقای شمالی

سوءتغذیه در خاورمیانه و آفریقای شمالی
سوءتغذیه در خاورمیانه و آفریقای شمالی
فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد طی گزارشی نسبت به سوءتغذیه در خاورمیانه و آفریقای شمالی به موازات گسترش جنگها هشدار داد. در این گزارش آمده است طی سالهای ٢٠١۴ و ٢٠١۵، "ناامنی حادّ غذایی" در خاورمیانه و آفریقای شمالی نزدیک به9 و نیم درصد جمعیت یعنی معادل 33 میلیون نفر را در بر می‌گیرد. جنگ در سوریه، یمن و عراق پدیدۀ سوءتغذیه را سخت گسترش داده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات