728 x 90

اخبار اعتراضى,گوشمالى عوامل رژيم توسط مردم,

گوشمالی دادن یک آخوند توسط جوان نهاوندی

-

گوشمالی دادن یک آخوند توسط جوان نهاوندی
گوشمالی دادن یک آخوند توسط جوان نهاوندی
یک جوان نهاوندی، آخوند سعید کمریان را که به بهانهٴ ”امر به معروف “به او تذکر داده بود گوشمالی داده و با فک شکسته راهی بیمارستان کرد.

این آخوند مزدور گفت ضارب با فحاشی با آرنج خود به فکم کوبید و فکم شکست و خون ریزی آن بند نیآمد و دیگر متوجه چیزی نشدم تا این‌که فهمیدم روی تخت بیمارستان هستم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d3b64647-7bef-47dd-bf1c-17d9cb8ad7a0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات