728 x 90

زندانیان سیاسی,

زندان گوهردشت کرج: امتناع زندانی سیاسی پیام مرکزی از رفتن به بیمارستان

-

زندانی سیاسی پیام مرکزی
زندانی سیاسی پیام مرکزی
بنا‌ به گزارشهای دریافتی از زندان گوهردشت کرج، زندانی سیاسی پیام مرکزی در اعتراض به پوشیدن لباس زندان و پابند و دست بند، از رفتن به بیمارستان در روز شنبه ششم آذر امتناع کرد.

خانواده این زندانی سیاسی از قبل برای او نوبت ویزیت گرفته بودند و قرار بود در بیمارستان به‌دلیل عارضه قلبی بستری شود. نهایتاً به دستور دژخیمان؛ این زندانی سیاسی با همان وضعیت بیماری به داخل بند برگشت داده شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e28dc2b9-4ee1-43ed-8a68-207980060dc0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات