728 x 90

ادبیات و فرهنگ,

حس تصویر – آینده کودک معصوم

-

شاید این کودک معصوم خود ایران است
که نگاهش پی آینده چنین پرسان است
من به ایران و به او گفتم آینده‌ی تو
بسته به جاروی دجال از این زندان است
                                                     م. شوق