728 x 90

درگیری با مزدوران,

همدان- درگیری جوانان با مأموران سرکوبگر

-

همدان
همدان
ساعت 3 بعدازظهر سه‌شنبه 9تیر 94 در همدان در محله خضر واقع در خیابان محمدی مأموران سرکوبگر انتظامی به بهانه آخوند‌ساخته روزه‌خواری به جوانان یورش بردند.
جوانان به مقاومت پرداختند و با مأموران رژیم درگیر شدند.
مأموران سرکوبگر تعدادی از جوانان را دستگیر کردند.