728 x 90

اعتصاب زندانیان,اخبار اعتراضي,اعدام دسته جمعي,

اعتصاب غذای ۱۵۰۰زندانی در قزلحصار کرج در اعتراض به موج اعدامها

-

زندان قزلحصار
زندان قزلحصار
به گزارش دریافتی از روز شنبه 9خرداد 1500تن از زندانیان قزلحصار کرج در اعتراض به موج اعدامهای اخیر اعتصاب ‌غذا کردند.
اعتصابیون از سالنهای یک، دو و سه واحد دو زندان قزلحصار هستند.
شمار زیادی از این زندانیان زیر اعدام هستند و با خطر اعدام قریب‌الوقوع روبه‌رو می‌باشند.
این اعتصاب‌غذای گسترده امروز یکشنبه 10خرداد نیز ادامه دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/47e18353-1f56-4067-85b9-5ed0e252a7af"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات