728 x 90

ادبیات و فرهنگ,

سرخ‌تر، سرخ‌تر از بابک باش ـ خسرو گلسرخی

-

 
روح بابک در تو
در من هست
مهراس از خون یارانت، زرد مشو
پنجه در خون زن و برچهر بکش
مثل بابک باش
نه
سرخ‌تر، سرخ‌تر از بابک باش
دشمن
گرچه خون می‌ریزد
ولی از جوشش خون می‌ترسد
مثل خون باش
بجوش
شهر باید یکسر
بابکستان گردد
تا که دشمن در خون غرق شود
وین خراب آباد
از جغد شود پاک و
گلستان گردد.