728 x 90

اخبار اعتراضي,

کرج - اعتصاب کارگران شرکت زرماکارون

-

شرکت زرماکارون
شرکت زرماکارون
روز شنبه 5 اردیبهشت 94 جمعی از کارگران شرکت زرماکارون کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده اعتصاب کردند.