728 x 90

اخبار اعتراضي,

اعتصاب رانندگان بین شهری ترمینال جنوب تهران

-

اعتصاب رانندگان بین شهری ترمینال جنوب تهران
اعتصاب رانندگان بین شهری ترمینال جنوب تهران
بنا‌ به گزارشهای دریافتی، روز چهارشنبه 5آذر 93 جمعی از رانندگان بین شهری ترمینال جنوب تهران در اعتراض به کمبود درآمد و حقوقشان، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. در نتیجه این اعتصاب صف طولانی از مسافران تشکیل شد که در عکس فوق قابل رؤیت است.