728 x 90

تنوع اقوام در فریدون شهر

فریدون شهر و داران اصفهان
فریدون شهر و داران اصفهان

تنوع اقوام در فريدون شهر:

در منطقه شهرستان فريدون شهر، چهار گروه، لر(بختیاری)، گرجی، ترک و زندگي مي کنند که هرگروه با زبان قومی خود و هم چنين زبان فارسي صحبت می‌کنند.

تقسيمات شهري فريدون شهر:

شهرستان فريدون دارای بخشهاي مرکزی، بوئين ومیاندشت است.

بخش مرکزی شهرستان فريدون شهر:

شامل5 دهستان اصلي و تشکيل شده از شهرهاي دامنه و داران، فریدونشهر و برف انبار می باشد.
شهرستان بوئین و میاندشت: مرکز این شهرستان بوئین و میاندشت است.از دو بخش مرکزي و بخش کرچمبو که مجموعاً5 دهستان را شامل مي شود تشکيل شده است.

شهر داران:

شهر داران از بزرگترين شهرهاي شهرستان فريدون شهر در استان اصفهان است.

حدود و مشخصات داران:

از شمال به شهرستان خوانسار و گلپايگان ‚ از جنوب به بخش مرکزي شهرکرد، از خاور به نجف آباد، از باختر به بخش آخوره و بلوک اليگودرز.

هوای شهر داران:

اين شهر در کوهستان واقع شده و سردسير و زمستان بسيار سردي دارد.

ارتفاعات داران:

1- رشته ارتفاعات دهستان ورزق، عبارت است از کوه دزدک، کوه خوانسار و کوه عربستان .
2- رشته ارتفاعات دهستان گرجي که عبارت از کوه آخوره و کوه خشگرود است .
3- کوه باديان در کرچيمو.
4- رشته ارتفاعات منطقة چادگان که عبارتند از است از دالان کوه، پيشکوه و کوه لشرو.
5- مهمترين تنگها و گردنه های اين بخش عبارت از گردنه خاکستری که راه خوزستان و اصفهان از آن ميگذرد. گردنه مادرشاه که راه فريدن و سامان از آن عبور ميکند. ديگر تنگ خونسار بطول سه هزارگز که راه اصفهان به خوانسار از اين تنگ ميگذرد.

تقسيمات شهر داران:

داران از چهار دهستان و 129 آبادي بشرح زير تشکيل شده
است : 1- دهستان ورزق از 30 آبادي . 2- دهستان گرجي از 25 آبادي . 3- دهستان کرچمبو از 35 آبادي . 4- دهستان چادگان از 39 آبادي.

کوههاي شهرستان فريدون شهري:

فريدون شهر منطقه‌ای است کوهستانی که بین دو رشته کوه از رشته کوههای زاگرس قرارد دارد. مهمترين ارتفاعات آن عبارتند از: قله شاهون و کوه کلوسه و کوه کمران. کوهستانی‌ترین منطقه شهرستان فريدون شهر ناحیه پشتکوه موگویی است و بعد ناحیه چناررود می‌باشد.

رودخانه هاي شهرستان فريدون شهر:

چشمه های سیاه در 5 کیلومتری غرب شهر دامنه با آبشارهاي متعدد، رودهاي آب آلکن، آب بلادگان، آب ترز، آب چران، آب چم در، آب درزرگه در شهرستان فريدون شهر جريان داردکه بدليل عميق بودن بستر رودخانهها نمي توان از عمده آب آن به شيوة سنتي براي مصرف کشاورزی استفاده کرد.
رودخانه هاي مهم ديگری از شهر داران عبور مي کند که عبارتند از:
رودخانه نهر خلج در دهستان ورزق رودخانه چشمه لنگان و رودخانه قم در دهستان گرجي ‚ رودخانه پلاسون و آبخورسنگ در دهستان چادگان
آب وهواي شهرستان فريدون شهر
آب وهوای عمومي منطقة شهرستان فريدون شهر معتدل کوهستانی است. اما در برخي نواحي کوهستاني مثل بوئين و داران زمستان هاي سردي دارد.

ويژگيهاي طبيعي شهرستان فريدون شهر:

پوشش گیاهی این ناحیه چمنزار‌های کوهستانی است. محصولات فرعی نظیر لاله واژگون، موسیر، یونجه، کرفس، ریواس در آن بوجود مي آيد. جنگل‌های این شهرستان در مناطق پشتکوه اول و دوم بوده و شامل گونه‌های جنگلی مانند ذال ذالک، پسته کوهی، زبان گنجشگ، بادام کوهی، بلوط، زرشک و... می‌باشد. بيشتر جنگل های طبيعی استان اصفهان در شهرستان های فريدون شهر و سميرم قرار دارند که شامل 36 هزار هکتار جنگل طبيعي است.

موقعيت اقتصادی شهرستان فريدون شهر:

اقتصاد آن متکي به کشاورزي و دامپروري است و ۸۰ درصد از اهالی به آن اشتغال دارند. در اثر سياستهاي ضد مردمي نظام ولايت فقيه درسالهای اخیر این آمار کاهش یافته ‌است و به خيل بيکاران در شهرها افزوده گشته است. صنايع دستي اين شهرستان به قالي بافي و گليم و شال و... اختصاص داشت که سهم مهمی در اقتصاد خانواده ها داشت اما در مقابله با واردات ارزان و بنجل در دوران رژيم خمينی از پاي در آمده و محصول قابل توجهی از آن باقي نمانده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b3e4c035-bf07-43e4-b508-cd1c4a5d119f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات