728 x 90

خطاب امام حسین به جمعی از اقشار آگاه

یا حسین مظلوم
یا حسین مظلوم
«اگر به‌درستی فهم کرده بودید، بزرگترین مصیبت و فاجعه‌ای که دامنگیر شماست، محروم‌ شدن از خدمت و انجام وظیفه در موضع دانایان و فریاد‌رسی دیگران و راهنمایی آنان است. بزرگی این فاجعه در این است که این ارزشها و فرامین عادلانه عقیدتی، ودیعه‌یی است که به «نسل آگاه» سپرده شده است، به‌ نسلی که توانایی تشخیص امور «درست و نا‌درست» را دارد و «باید و نباید» مورد‌ نظر خداوند امانتی است که در دستان این نسل قرار دارد و تنها راه جریان‌یافتن این ودیعه خداوندی شما دانایان جامعه هستید، حال آن‌که در‌ عمل دستتان از چنین‌چیزی کوتاه است».