728 x 90

سرکوب زنان,

بیشترین نابرابری جنسیتی در ایران

-

سرکوب زنان در ایران
سرکوب زنان در ایران
رژیم ایران در آخر جدول و در کنار سوریه، ساحل عاج، مالی و چاد دارای بیشترین نابرابری جنسیتی است.
آسوشیتدپرس گزارش داد فهرست سالیانه اختلاف و تبعیض جنسیتی که توسط فوروم اقتصاد جهانی تنظیم شده است نشان می‌دهد مساوات زنان در سراسر جهان رو به بهبود است، این جدول بر اساس اطلاعات خدمات پزشکی، میزان بقاء، تحصیلات، فعالیتهای انتفاعی و مشارکت در نیروی کار و سیاست است.

با این وجود وضعیت برابری جنسیتی در کشورهایی چون ایران و سوریه نه تنها بهبود نیافته است بلکه بدتر هم شده است. ایران تحت حاکمیت آخوندها از میان 142کشور رتبه 137 را از نظر نابرابری جنسیتی دارد.